Да се запознаем  Малки здравчета  Дeтски усмивки   Към слaвата  Добре Дошли Пътечки

 

Химн

Новини

                                                                     ГРАД  ПАЗАРДЖИК

ВЕК  -  ДВАДЕСЕТИ

ГОДИНА  -  1977

ОБЕДИНЯВАТ СЕ ДВЕ ГРАДИНИ :

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 5

И ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 7

РАЖДА СЕ ПЪРВОТО ОДЗ В НАШИЯ ГРАД

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 1  „ЗДРАВЕЦ”

     Тук се възпитават и обучават 250 деца, разделени в 11 групи, от които 1 яслена, 9 градински и 1 логопедична за деца с езиково-говорни нарушения.

    Педагогическият персонал се състои от 3 медицински сестри и 23 високо квалифицирани учители, предучилищни педагози, магистри, дефектолози и логопеди, от които една учителка с 1-ва, дванадесет с 2-ра, три с 4-та, четири с 5-та професионално-квалификационна степен /ПКС/ и директора с 1-ва ПКС. Помощно-обслужващия персонал се състои от 23 човека.

     

    Главната ценност за нас е детето, и всяка идея за бъдещото ни развитие е осмислена през призмата на тази ценност.

  

За  нас  „ЧУДЕСАТА – ТОВА  СА  ДЕЦАТА

  

    Стремим се ОДЗ №1 „Здравец” да се утвърждава като модерно, достъпно и качествено, иновативно, европейско детско заведение, в което професионалисти да възпитават и обучават децата на нашия град, децата на България.

          

Основните  ни  приоритети  са:

  1. Равен достъп и качествено възпитание и образование, насочено към универсалните човешки ценности – демокрация, хуманизъм, толерантност, зачитане на етническите, езиковите и религиозните различия, свобода, истина, независимост, индивидуалност.
  2. Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и стабилност на решенията.
  3. Съхраняване на добрите традиции и достойнства на детското заведение и развиването му като гъвкава и адаптивна система.
  4. Повишаване на социалния статус на учителя.
  5. Обновяване и модернизиране на МТБ и дидактическата база.

   

ОДЗ  №1  „ЗДРАВЕЦ”  е  уникално  с:

     *  Ефективно функциониращо от 1999 год. Родителско настоятелство, което играе            съществена роля в живота и дейността на детското заведение.

     *      Компютърен кабинет за децата. То е едно от първите компютаризирани ДЗ.

     *  Предлага допълнителни педагогически услуги: начална компютърна грамотност, английски език и танци.

     *     Базово ДЗ, провеждат се открити практики, пробна и държавна практика на студентите от Педагогическия колеж, сега ПУ „П. Хилендарски”.

     *      С провежданите календарни и битови празници.

             Към тях ние прибавихме и нещо ново – ежегодните „Детски празници на изкуствата” – естествен завършек на целогодишната ни работа с децата.

     *      От 2007 година започна издаването на „Годишник” на випуска, което стана традиция.

     *      В ДЗ са проведени редица открити практики на регионално ниво. Популяризираме своя опит на страниците на специализираните издания.

     *      Директорът на ДЗ, г-жа В. Ненчева е „Директор на годината” през 2007 година.

     *      Учители на годината: Б. Царска, С. Гълъбова, Св. Илиева.

 

С добрите условия, които предлагаме, през годините ОДЗ „Здравец” се превърна в желано и предпочитано място за децата и родителите от нашия град !

План - Програма

Публикации

Награди

 

 

Да се запознаем    Малки здравчета    Детски усмивки    Към слaвата    Добре Дошли   Пътечки